محیا
باغبان افسران جنگ نرم

قابل توجه منادیان انتخابات آزاد

پرفسور سیمپسون (استاد دانشگاه آمریکا):

ایران از معدود کشورهای خاورمیانه است که تمام مقامات سیاسی آن با آراء مستقیم و غیر مستقیم مردم انتخاب می شوند. اما بوش مقامات این کشور را غیر منتخب می­خواند و جالب آنکه بهترین دوستان منطقه­ای آمریکا در میان بزرگ­ترین دیکتاتورها و مستبدان خاورمیانه قرار دارند. (آمریکا دنیا را به کدام سو می­برد، بنیاد فرهنگی پژوهشی غرب شناسی، ص91)

پیوندهای روزانه
پيوندها